Tudta-e?
...hogy honnan ered az óperenciás tenger kifejezés? A honfoglaláskor Magyarországhoz tartozott egy rész a mai Aausztria és Morvaország területéből. Itt folydogált az Ober-Enns folyó,ami az országunk határát jelentette akkoriban. Valószínűleg az erre vetődő vándorlegények rosszúl ejtették ki az Ober-Enns nevét, s amikor hazatértek messzi útjukról, arról meséltek,hogy túl jártak még az "Óperencián is"

76. szám - 2010. február 1.

GENIUS – a tehetséges diákokért

IV. Alkotmány és állampolgári jogok – Versenyfelhívás

A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben.
MUHI Béla | a szerző cikkei

A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom keretében negyedik alkalommal szervezi meg az egyre népszerűbb és egyre több iskola diákjainak érdeklődését kiváltó Alkotmány és állampolgári jogok elnevezésű kétfordulós vajdasági szintű diákversenyt. A versenyre azok a középiskolás diákok jelentkezhetnek, akik ezt a tantárgyat tanulják, illetve érdeklődnek a téma iránt. A www.jovofiataljai.org.rs és www.fokusz.info honlapokon 10 kérdés található, ezekre kell rövid válaszokat adni, és 2010. február 15-ig elektronikus formában beküldeni a következő címek mindegyikére:
jovofiataljai@citromail.hu, mikike@neobee.net és mbb_ns@neobee.net

A legjobb válaszadók meghívást kapnak a verseny döntőjére, melyre április folyamán kerül sor Újvidéken. Felkészülésükhöz szakmai segédanyagokat igényelhetnek. A versenyzők oklevelet, a legsikeresebbek könyveket és ajándékcsomagot is kapnak. A verseny célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a társadalomtudományok iránt, a tehetségek felkutatása és felkarolása ebben a témakörben. A verseny egyúttal szakmai találkozó is a mentorok, a szaktanárok részére, melynek keretében módszertani és szaknyelvi kérdésekről lesz szó.

További információk a főszervezőktől kaphatók: Klenanc Miklós (tel. 063-84-82-094) és Muhi Béla (064-266-00-51).

A verseny két fordulóból áll.
Először a www.jovofiataljai.org.rs és www.fokusz.info honlapokon található 10 szakmai jellegű kérdésre kell rövid írásbeli választ adni, és elektronikus formában beküldeni a fenti címek mindegyikére:
Minden egyes kérdésre maximum 10 sor terjedelmű válasz lehet adni (Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság). Forrásanyagként felhasználható Radošin Rajović Alkotmány és állampolgári jogok című tankönyve, illetve más hasonló témakörű könyvek vagy anyagok az Internetről.

Be kell küldeni egy szabályosan kitöltött regisztrációs lapot, mely letölthető itt.

A beérkezett válaszokat szakbizottság értékeli, és a legjobbnak ítélt válaszadókat meghívja a szóbeli döntőre. A döntőre való felkészüléshez CD-n, illetve nyomtatásban forrásanyag kérhető. Minden részvevő oklevelet kap, a legjobbak értékes jutalomban részesülnek, és részt vehetnek további hasonló versenyeken.

A Jövő Fiataljai - Magyar Ifjúsági Egyesület 2005 elején alakult Újvidéken, mint önálló, államtól és pártoktól független civil egyesület a diákok és egyetemi hallgatók jogainak megvalósítása, a vajdasági magyar ifjúságnak az anyaországi és a Kárpát-medencei társaikhoz való közelítése érdekében. Célul tűzte ki a fiatalok megismertetését környezetükkel, a világgal, amelyben élnek, továbbá szórakozási és művelődési lehetőségek biztosítását. Az Egyesületet erélyes drogellenes fellépés jellemzi, számos sikeres ifjúsági rendezvényt, jelentős projektumot valósított meg. Együttműködik a hasonló célokat és feladatokat felvállaló hazai és külföldi szervezetekkel. Az Egyesület elnöke Klenanc Miklós.

A GENIUS – a tehetséges diákokért mozgalom a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete keretében 2003 tavaszán indult, vezetője Muhi Béla fizikatanár, aki népszerű ismeretterjesztő előadások, tanári továbbképzések szervezője, oktatási jellegű kiadványok szerkesztője. A GENIUS együttműködik a magyarországi Kutató Diákokért Alapítvánnyal, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és más hasonló hazai és külföldi szakmai szervezetekkel.

Az I. (írásbeli) forduló kérdései:
1. Az alkotmánybíróságok jelentősége
2. A jogforrási hierarchia lényege
3. A szuverenitás fogalmának kialakulása és jelentése
4. A közvetett és a közvetlen demokrácia intézményei
5. Politikai pártok Szerbiában
6. Állam- és kormányformák
7. Az emberi jogok védelmét biztosító nemzetközi szervezetek
8. Az Európa Tanács által elfogadott legfontosabb emberi jogi témájú dokumentumok
9. Az autonómia és az önkormányzatiság intézményei Szerbiában
10. Az Európai Unió bővítésének története

A kérdésekre adott válaszokat a kitöltött regisztrációs lappal együtt elektronikus formában a következő e-mail címek mindegyikére kérjük küldeni:
jovofiataljai@citromail.hu, mikike@neobee.net és mbb_ns@neobee.net

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2010. FEBRUÁR 15.

Forrásanyagként felhasználható Radošin Rajović: Alkotmány és állampolgári jogok című tankönyve, illetve más hasonló témakörű könyvek, vagy anyagok az Internetről. Kérhető a mentorok, szaktanárok segítsége is.

A válaszok kérdésenként maximum 10 sor terjedelműek lehetnek (Times New Ro¬man betűtípus, 12-es betűnagyság) !!!

A válaszok legyenek lényegre törők. A kérdésektől függően a legfontosabb értékelési szempontok általában a következők:
• definíciók, meghatározások
• felosztás, felsorolás
• dátumok, helyek
• nevek, címek
• példák.

A beérkezett munkákat szakbizottság értékeli. A legjobban teljesítő tanulók meghívást kapnak a szóbeli döntőre, melyre Újvidéken kerül sor április folyamán. A felkészüléshez szakmai anyagok kérhetők CD-n vagy nyomtatásban.

A szóbeli döntőn előforduló tételek jegyzéke:

1. Az alkotmányvédelem: alkotmányosság és törvényesség, alkotmánybíróság
2. Az alkotmány fogalma, felosztása
3. A jog szerepe, jogi norma és jogrend
4. A jogszabályok hierarchiája, alkotmányosság és törvényesség jelentősége, a jogállam
5. Alkotmánytörténet (alkotmány kialakulása, fejlődése a világban és Szerbiában)
6. Szuverenitás és népszuverenitás
7. A közvetlen demokrácia formái és rövid ismertetésük
8. A demokrácia fogalma, érvényesülése, működése, nem demokratikus rendszerek
9. A pártok keletkezése, fogalma, funkciói
10. Választások, hatalom legitimitása, képviselői mandátum
11. Hatalom megosztása, egysége, a kormányzati rendszerek rövid bemutatása
12. Az emberi jogok kialakulása, az ember és a polgár fogalma
13. Az emberi jogok és állampolgári szabadságjogok fogalma, jogok és szabadságok csoportosítása (felsorolás és rövid definiálásuk), garanciáik
14. Személyi szabadságjogok
15. Politikai szabadságjogok
16. A Szerb Köztársaság szervei, rövid ismertetésük a hatályos alkotmány szerint
17. Az autonóm tartomány fogalma, fajtái, jellemzése, az autonómia kérdése Szerbiában
18. A helyi önkormányzat és jellemzése, önkormányzatiság Szerbiában
19. Unitárius és föderatív állam, a föderalizmus jellemzése
20. Az Európai Unió; létrejötte, alapszerződései, intézményei és működésük
21. Az Európa Tanács; általános tudnivalók, felépítése, működése, eredményei
22. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
23. Gyermekek jogairól szóló egyezmény
24. Emberi jogok európai egyezménye
25. Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya
26. Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya
27. Európai szociális karta
28. Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája
29. Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény
30. Kisebbségvédelem Szerbiában

A döntőn minden versenyző három tételre válaszol, három külön körben. A tételek kidolgozásához elegendő idő áll rendelkezésre. Az első két körben az első húsz tétel közül kell húzni, míg a harmadik körben az utolsó tíz tétel közül. A szervezők a döntőbe továbbjutott versenyzőknek megfelelő felkészülési anyagot biztosítanak (CD-n és nyomtatásban), segítséget nyújtva ezzel a verseny anyagának minél sikeresebb elsajátításához.
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2023 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor