Tudta-e?
A repülőhalak képesek akár 6 méter magasan 300 métert is repülni a víz felett.

122. szám - 2014. november 01.

Tanári továbbképzés

Természettudományos műveltség

A XIV. Apáczai Nyári Akadémián (Újvidék – 2014. július 14-18.) a hazai és a külföldi részvevők szakmai szempontból értékes programokban vehettek részt, a szerzett tudást és tapasztalatokat jól tudják majd hasznosítani oktatói és nevelői munkájuk során.
MUHI Béla | a szerző cikkei

8

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében 2014. július 14-től 18-ig tizennegyedik alaklommal került megrendezésre az Apáczai Nyári Akadémia természettudományi szekciója. Ennek megalapítója és szervezője Muhi Béla fizikatanár. A hagyományosnak mondható rendezvény egy nemzetközi jellegű tanári továbbképzést jelent, melynek helyszíne ezúttal is az újvidéki Apáczai Diákotthon volt (Tyirpanov utca 54. szám). Itt kaptak elszállásolást és élelmet az előadók és a hallgatóság, a szakmai programok is zömmel itt valósultak mag.

Az ANyA természettudományi szekciója a pedagógusok természettudományos műveltségének fokozását tűzte ki célul. Rangos hazai és külföldi szakemberek, egyetemi tanárok tartottak előadásokat, sok kísérletet mutattak be, műhelymunkára és egyéb foglalkozásokra is sor került. A rendezvény egy hivatalosan akkreditált tanári továbbképzés, ezúttal kb. 35 hazai és külföldi látogató volt jelen. A fizika, kémia, biológia szakos tanárok mellett matematikusok, pszichológusok, földrajztanárok, tanítók és más szakterületek pedagógusai, valamint egyetemi hallgatók voltak a hallgatóságban.

A tanulók ismereteinek felmérésére hivatott nemzetközi jellegű PISA-vizsgálat évek óta Szerbiábra is kiterjed. A tanulók ismereteinek felmérésére hivatott kutatás nálunk lehangoló eredményhez vezetett. Kiderült, hogy gond van az olvasással és a szövegértéssel, a matematikai-logikai gondolkodás szintjével, illetve a természettudományos műveltséggel. A PISA-vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a felmérésben részt vevő országokban a diákok mennyire felkészültek arra, hogy megállják helyüket a mindennapi életben, konvertálható tudással rendelkeznek-e, képesek-e új ismereteket befogadni, és azokat a gyakorlatban alkalmazni, vagyis várhatóan mennyire tudnak majd a munkaerőpiac támasztotta követelményeknek megfelelni. A természettudományos ismeretek felmérésénél a gyakorlatorientált problémafelvetésen van a lényeg, és az oktatásban a tudás alkalmazására való képességfejlesztés szintjét vizsgálják. Nálunk nyilvánvalóan a lexikális ismeretek átadása dominál, amin változtatni kell, és a tudásalapú társadalom elvárási szerint a gyakorlati, alkalmazható tudás átadása lenne a lényeges. A felvetődött problémák elhárítására nyilvánvalóan a hazai oktatási rendszerben kell majd keresni a megoldást, de ez lassú folyamat lesz. Az ANyA természettudományi szekciójában éppen ezért a természettudományos ismeretekkel kapcsolatos tanári kompetenciák kerültek előtérbe. Mielőbb fokoznunk kell a pedagógusok természettudományos műveltségét, ezzel a diákoknak is könnyebben átadják majd a korszerű szakmai ismereteket.

A feldolgozott témák iránt igen nagy érdeklődést mutattak a résztvevők. Jellemző volt az is, hogy az előadások és a foglalkozások megtartására felkért szakemberek más előadók programjára is kíváncsiak voltak, némelyikük napokon át rendszeres látogatója lett az Akadémiának. A programban jellemzően olyan témák és tevékenységek szerepeltek, melyek időszerűek, korszerű módszertani elveket közvetítenek, a tudományágak szintézisére utalnak, illetve tudománytörténeti tényeket fogalmaznak át. Jelentős teret kaptak a gyakorlatorientált tevékenységek. Az akkreditációs követelményeknek megfelelően a szervezők kikérték a tovább­képzés részvevőinek és az előadóknak is a véleményét a megvalósított programról. A kitöltött kérdőívek feldolgozása során kiderült, az előadók és a továbbképzésben részvevő pedagógusok is igen magasra értékelték a felmutatott teljesítményt, a képzés hozadékát. Meg voltak elégedve a program felépítésével, a rendezvény színvonalával, a szervezéssel és az ellátással is. A hazai és a külföldi részvevő pedagógusok kihangsúlyozták, hogy szakmai szempontból értékes programokban vehettek részt, az itt kapott tudást és tapasztalatokat jól tudják hasznosítani oktatói és nevelői munkájuk során.

A szervezés során olyan szakembereket kértünk fel előadónak, akik a fizika, a kémia, a biológia és egyéb kapcsolódó tudományágak és szakágazatok témaköreinek jó ismerői, tudásukat és tapasztalataikat a következő oktatási-nevelési célok megvalósításában tudták közvetíteni: új tudományos ismeretek közlése, az elméleti jellegű ismeretek gyakorlati megvalósulása és alkalmazása, a tudománytörténeti vonatkozások újraértékelése, módszertani jellegű ismeretek és tapasztalatok átadása stb. Ezeken túl kapcsolódó témakörök voltak még a következők: tehetséggondozás, természetvédelem, kutatás és fejlesztés, kísérlet és megfigyelés, szakkönyvek, tankönyvek és tankönyvpótló kiadványok, elektronikus ismeretek és tananyagok…

Az ANyA szervezői hagyományosan kulturális jellegű és kapcsolatépítő programokat is beiktatnak. A természettudományi szekció esetében ezúttal a következők realizálódtak: társas estek, újvidéki belvárosi körséta, félnapos szakmai kirándulás Belgrádban. Ez utóbbi esetében Zomonynál meglátogattuk a Hunyadi-tornyot, Belgrádban látogatást tettünk az Autómúzeumban, majd séta következett a történelmi jelentőségű nándorfehérvári várhoz (Kalemegdan). Mindenhol a helyszínen szakmai és történelmi ismertető hangzott el.

Az Apáczai Nyári Akadémián a látogatók rendelkezésére álltak a számítógépek, a gazdagon felszerelt könyvtár. A továbbképzés befejezésekor mindegyik részvevő látogatási tanúsítványt kapott az akkreditált képzésről, valamint a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács jóvoltából ajándékkönyvekből is vihettek magukkal. Nagyon fontos, hogy az előadóktól nyomtatványokat, elektronikus anyagokat is lehetett kapni, melyeket a helyszínen sokszorosítottak. Az előadásokról, gyakorlatokról, műhelymunkákról és egyéb foglalkozásokról videofelvételek készült, a részvevők utólag ezekből is igényelhettek. A továbbképzésről a tömegtájékoztatási eszközökben hírek, információk, interjúk jelentek meg. A www.fokusz.info ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő portálunk a Tanítástan című rovatban közöl képes beszámolót. 

A Vajdasági Magyar Pedagó­gusok Egyesülete jó házigazdának bizonyult az elszállásolás és az étkezés biztosítása terén, a szükséges műszaki eszközökkel is segítette ezt a hagyományos rendezvényt. A szakmai ismeretek gyarapítása, a szaknyelv jobb megismerése, az új pedagógiai és módszertani elvek elsajátítása terén a részvevők számára igen hasznos volt ez a rendezvény.

Az Apáczai Nyári Akadémiát nem lehetett volna megvalósítani támogatások nélkül, és ebben mindenek előtt köszönet illet meg a magyarországi Emberi  Erőforrások Minisztériumát.

A XIV. Apáczai Nyári Akadémia elnevezésű tanári továbbképzés természettudományi szekciója igen tartalmasnak bizonyult. A megvalósított tevékenységek a következők voltak:

Az ünnepélyes jellegű megnyitón Dr. Harmath Károly újvidéki ferences szerzetes beszéde hangzott el, és áldását adta a rendezvényre. Utána Rácz Roberto fiatal tehetséges nagybecskereki hegedűművész muzsikált, majd Nagy Margit, a VMPE elnöke mondott köszöntőt. Muhi Béla főszervező ismertette a részletes programtervet. Ezután Az atommag felfedezésétől a nukleáris fegyverekig címmel tartott előadást.

Ezt követően az ötnapos rendezvény előadásai és foglalkozásai a következők voltak:

Susan Treki (Tréki Zsuzsa), a Pickering nukleáris erőmű szakmunkatársa, (Ontario, Kanada): Atomenergia (előadás)

Dr. Muhi B. Béla, egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék, a Budapesti Corvinus Egyetem konzulens tanára: Az oktatás globális trendjei (előadás)

Dr. Borsos Éva, egyetemi docens, Magyar Tannyelvű Tanító Képző Kar (Szabadka), a Budapesti Corvinus Egyetem konzulens tanára (zentai tagozat): A genetika alapjai, génmódosított növények (előadás). DNS izolálás „házilag” (műhelymunka)

Kovács Flórián szabadkai növényorvos, fiatal kutató, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjában végzett vizsgálatait ismerteti: A növényi illóolajok felhasználásának lehetőségei a kórokozók elleni védelemben (előadás)

Csoportos látogatás az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kara Kémiai Intézetében. Dr. Csanádi János, tanszékvezető egyetemi tanár: Kémiai színjáték (előadás).

Kémiai kísérletek - Közreműködő demonstrátor Arcson Ottó, okl. vegyész.

Utána az intézeti tudományos kutatói laboratóriumok meglátogatása, ismerkedés a korszerű berendezésekkel és műszerekkel. Közreműködnek Dr. Guzsvány Valéria, Dr. Holló Barta Berta és mások.

Dr. Guzsvány Valéria, rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, Kémiai Intézet: Analitikai kémiai módszerek gyakorlati alkalmazása (előadás)

Muhi Béla fizikatanár, a Budapesti Corvinus Egyetem konzulens tanára (zentai tagozat): Látványos fizikai kísérletek

Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének szakmunkatársa: Mobiltelefonnal támogatott fizikatanítás (előadás és gyakorlat)

Dr. Kopasz Katalin, fizikatanár, tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Szeged: Geogebra szoftver természettudományos oktatásban való alkalmazási lehetőségei

Dr. Molnár Miklós, ny. egyetemi docens, Szeged: Tudod-e mire jó? Régi kísérleti és demonstrációs eszközök nyomában

Dr. Szalai Tamás, csillagász, tudományos munkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Szeged:

A csillagászati eredmények és ismeretek iskolai tantárgyakba való beépítése

Härtlein Károly: Zöldségbolt, avagy áltudományok kezelése a tanórákon

Dr. Ács Ferenc, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest: Töltésszétválasztási folyamatok a felhőkben: a globális légköri 

elektromos áramkör meghajtója (előadás)

Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet: Atomenergia a 21. század elején (előadás)

Dr. Jarosievitz Beáta, főiskolai tanár, közoktatási szakértő, Budapest: Információs-kommunikációs technológia (IKT) az oktatásban

Csoportos kirándulás autóbusszal. Útvezető: Pecze Rózsa. Úti cél: Zimony (hivatalosan Zemun), Cigány-hegy (Gardoš): a Hunyadi-torony meglátogatása. Belgrád: látogatás az Autómúzeumban, majd séta a történelmi jelentőségű nándorfehérvári várhoz (Kalemegdan). Történelmi ismertető.

Dr. Holló Barta Berta, kutató, tudományos szakmunkatárs, Újvidéki Egyetem, Természettudományi és Matematikai Kar, Kémiai Intézet: Egyszerű és érdekes kémiai kísérletek tudományos magyarázatokkal

Härtlein Károly: Kedvenc kísérleteim 

Dr. Ács Ferenc: Európa éghajlata a XX. és a XXI. Században (előadás)

Muhi Béla, a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács elnöke, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom vezetője:

Tudás, tehetség, támogatás – tehetséggondozás itt és most (előadás)

Utána: Oktatási és szakmai jellegű új kiadványaink bemutatása és szétosztása.

A tanári továbbképzés értékelése. A látogatási tanúsítványok kiosztása.

A program zárása.


Csoportkép a Kémiai Intézetben Dr. Csanádi János kísérleteinek bemutatása után


Csoportkép Dr. Borsos Éva, Dr. Muhi B. Béla, Tréki Zsuzsa, Kovács Flórián előadók társaságában


Látogatás a nukleáris mágneses rezonancia laboratóriumban


Csoportkép Tréki Zsuzsa, Härtlein Károly, Dr. Molnár Miklós, Dr. Kopasz Katalin, Dr. Szalai Tamás előadók társaságában


Csoportkép Dr. Jarosievitz Beáta, Dr. Sükösd Csaba, Tréki Zsuzsa, Dr. Ács Ferenc, Härtlein Károly előadók társaságában


A figyelmes hallgatóság


Laboratóriumi gyakorlat Dr. Holló Barta Berta vezetésével


Härtlein Károly fizikai kísérleteket mutat be


Nagynyomású kísérlet az udvaron…

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor